Regulamin Konkursu artystycznego „Dzień Matki 2021” #drogeriazdrowit

Postanowienia ogólne

1. Organizatorem Konkursu artystycznego jest firma Remedium TM Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Gen. Jarosława Dąbrowskiego 89 w Łodzi 93-271, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym – rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000663412, NIP 7291018450 (dalej, „Organizator), który odpowiada za obsługę Konkursu.

2. Fundatorem nagrody jest Organizator Konkursu.

3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook.
Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.

4. Konkurs jest prowadzony na stronie https://www.facebook.com/DrogeriaZdrowit/ (zwanej dalej “Fanpage”)

Warunki uczestnictwa

5. W konkursie mogą brać udział osoby pełnoletnie, czyli uczestnik powinien mieć skończone 18 lat.

6. Warunkiem udziału w konkursie jest posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie Facebook.

7. Warunkiem udziału w konkursie jest dodanie zdjęcia „Jak spędzam 26 maja Dzień Matki” pod postem na Fanpage Drogeria Zdrowit.

8. Konkurs trwa od 26 Maja do 30 Maja do godziny: 23:59 Zgłoszenia dostarczone po terminie lub z innych przyczyn naruszające warunki niniejszego Regulaminu nie będą brały udziału w Konkursie. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia Zgłoszenia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym.

9. Wyniki zostaną ogłoszone w dniu 31 Maja 2021r za pośrednictwem FanPage Drogeria Zdrowit.

10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebook’a.

Zadanie konkursowe

11. Zadanie konkursowe polega na dodaniu w komentarzu pod postem z okazji Dnia Matki zdjęcia pt.: „Jak spędzam 26 Maja Dzień Matki”. Każda osoba, która doda zdjęcie pod wspomnianym postem otrzyma upominek. Dodatkowo 3 osoby, które otrzymają największą ilość reakcji pod zdjęciem otrzyma nagrodę.

12. W konkursie każdy z uczestników otrzyma upominek.

13. Wpis ze zdjęciem z największą ilością reakcji otrzyma nagrodę. Nagroda trafi do 3 osób z największą ilością reakcji.

14. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem publikacji w dniu 31 Maja 2021r

Nagroda

15. Nagrodą w konkursie jest: zestaw o łącznej wartości 100,00 zł (sto złotych i 00/100) dla trzech osób z największą ilością reakcji pod postem. Pozostali uczestnicy ww. konkursu otrzymają upominek.

16. Nagroda zostanie przesłana pocztą. Upominki również.

17. Organizator ma prawo podać dane Zwycięzcy na Fanpage.

18. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W takim przypadku nagroda przepada.

19. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przy rejestracji, w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiającą odszukanie Uczestnika, któremu przyznano nagrodę.

20. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, w szczególności poprzez zakładanie fikcyjnych profili prywatnych w serwisie Facebook, dany Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.

Reklamacje

  1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagród.
  2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
  3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem “Konkurs na Facebooku Dzień Matki 2021”
  4. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.

Postanowienia końcowe

  1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
  2. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
  3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 26.05.2021r.